Kwaliteit NPA

NPA wil zich ontwikkelen tot hét keurmerkinstituut voor de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland. NPA wil zich daarbij open en toetsbaar opstellen.

Het NPA-managementsysteem speelt daarbij een belangrijke rol. De directie ziet toe op de toepassing van het managementsysteem en zal zijn doeltreffendheid en doelmatigheid toetsen en, waar mogelijk, verbeteren.

Bijzondere aandacht heeft NPA voor het beheersen van mogelijke risico’s voor onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit van de certificeringen. Deze risico’s worden periodiek geanalyseerd en passende maatregelen worden genomen. Zo verlangt NPA onder andere van haar auditoren (en overige medewerkers) dat zij situaties melden die tot (de indruk van) een belangenverstrengeling zouden kunnen leiden. NPA gebruikt deze meldingen  om mogelijke bedreigingen van de onpartijdigheid te ondervangen
Ook borgt de directie dat steeds wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.
Jaarlijks wordt een beleidsplan opgesteld met daarin concrete doelstellingen. De resultaten van interne en externe audits en van de managementreview worden gebruikt om verder te verbeteren en zo nodig het beleid bij te stellen.

Jaarlijks voeren 55 auditoren zo’n 1700 pre-audits en audits uit. Deze auditoren moeten hun werk vrij van enige druk, objectief, onpartijdig en onafhankelijk kunnen uitvoeren. Zij leggen hierover een verklaring af bij iedere audit die zij uitvoeren. Deelnemers hebben het recht om een verzoek in te dienen bij NPA om een andere auditor aan te wijzen. Daar moeten dan wel zwaarwegende redenen voor aanreiken.
Verder wordt een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve werkwijze van NPA gewaarborgd door een viertal organen:

  • het College van Deskundigen,
  • de Commissie van Toekenning,
  • de Geschillencommissie,
  • de Deelnemersraad.

 

 

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft NPA de accreditatie verleend en de NHG-Praktijkaccreditering als kwaliteitsmanagementsysteem erkend onder registratienummer C613 (ISO 17021). Met de accreditatie verklaart de RvA dat NPA heeft aangetoond in staat te zijn certificatie van managementsystemen op een competente, consistente en onafhankelijke wijze uit te voeren. Andere producten dan de NHG-Praktijkaccreditering van NPA vallen buiten de scope van de RVA accreditatie.